Forbudet gjelder både til hovedoppvarming (grunnlast) og til tilleggsoppvarming (spisslast). Dette medfører at de som i dag bruker fossil olje til oppvarming, må finne en annen løsning før 2020. Det finnes flere alternativer til fossil olje, blant annet varmepumper, elektrisk oppvarming, fjernvarme, biofyringsolje, flis- og pelletskjeler. 

I tillegg til at selve oljen blir forbudt, skal alle nedgravde tanker som permanent tas ut av bruk, tømmes og graves opp. Dette er hjemlet i forurensingsforskriften.

Når oljefyren skiftes ut, er det viktig at det er fornybare løsninger som tas i bruk. Privatpersoner kan søke om støtte fra Enova til fjerning av oljetanker og til investering og installasjon av fornybare oppvarmingsløsninger. Støttebeløpet fra Enova halveres i 2019, og avvikles helt når forbudet trer i kraft i 2020.

Har du en nedgravd oljetank på din eiendom? Les om nedgravde oljetanker her.