Øyer kommune har som mål og ha oversikt over, og bidra til å koordinere det frivillige og offentlige arbeidet i kommunen som er rettet mot barn og unge. Målet er å sikre at tiltakene  på området  drar nytte av hverandre.  Gjennom tverrfaglig samarbeid  samler vi kunnskap om lokale forhold knyttet til barn i lavinntektsfamilier, deler erfaringer og vil samarbeide med frivilligheten og andre som jobber med målgruppen. Vi har etablert en knutepunktfunksjon som skal være et kontaktpunkt i kommunen for frivillige organisasjoner som jobber med inkludering av barn i målgruppen.

Knutepunktfunksjonen koordineres av aktivitetskoordinator Hilde Odden Rom.

Tlf: 99 70 70 25  epost: hilde.odden.rom@oyer.kommune.no