Husstander med to eller flere personer får fra 1. juli godkjent høyere boutgifter. Det gjør at ca. 20 000 husstander får mer bostøtte. Høyere boutgiftstak gir høyere inntektsgrenser, slik at flere husstander kan ha rett til bostøtte.

  • Fra 1. juli øker boutgiftstaket for flerpersonshusstander med 11 050 kr per år / 920 kr per måned.
  • Gjennomsnittlig vil hver enkelt søker få 7 500 kr per år/ 625 kr per måned mer i bostøtte.
  • Inntektsgrensene for denne gruppen øker som følge av at boutgiftstaket øker.
  • Ca. 1 100 flere husstander kan ha rett til bostøtte, hvorav 900 med barn.
Tabellen for grenseverdier i bostøttesystemet blir oppdatert 25. juni. Da blir også kalkulatoren og tabellene med inntektsgrenser på husbanken.no oppdatert.

Skjerming av unge uføre i overgangsordningen fra 2009

Hvert år i mai blir folketrygdens grunnbeløp regulert og i juni får alle som mottar trygd og pensjon en etterbetaling for mai. For unge uføre i overgangsordningen fra 2009 blir etterbetalingen ikke tatt med i inntektsgrunnlaget for juni. Formålet er å motvirke at etterbetalinger som følge av framtidige reguleringer i grunnbeløpet, reduserer bostøtten til de som er omfattet av overgangsordningen fra 2009. Drøye 200 husstander er omfattet av denne overgangsordningen.  

Link til Husbanken sin hjemmeside:https://husbanken.no/bostotte/kommune/endringer-i-forbindelse-med-rnb/