Plan- og miljøutvalget behandlet i møte 07.12.2021 sak 127/21. Følgende vedtak ble fattet:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer kommune å legge reguleringsendringen for Trodal boligfelt, med plankart datert 29.11.2021 og reguleringsbestemmelser, datert 26.11.2021, ut på offentlig ettersyn.

Uttalelser i forbindelse med offentlig ettersyn sendes Øyer kommune, kommunedirektøren, postboks 4, 2637 Øyer, merket arkivsak 18/1289, innen 24.1.2022.


Vedlegg:
Følgebrev
Særutskrift sak 127/21 fra møte 7.12.2021
1. Plankart datert 29.11.2021
2. Reguleringsbestemmelser datert 26.11.2021
3. Planbeskrivelse/notat planendring datert 26.11.2021
Planbesrivelse
4. ROS-analyse datert 6.11.2019
5. Merknader i sammendra fra 1. gangs offentlig ettersyn med kommentarer
6. Flom- og overvann - uavhengig vurderinger - Skred AS rev. 3. 19.10.2020
7. Forprosjekt bekkeåpning Trodalsbekken, Skred AS 25.1.2021
8. Vurdering av flomforhold i Søre Brynsåa, Norconsult AS 29.11.2021
9. Åpning av Trodalsbekken og tiltak, Norconsult AS 29.11.221