Planarbeidet vil bli gjennomført i nært samarbeid med kommunene. Formell varsling om planoppstart, i tråd med reglene i plan- og bygningsloven, er planlagt gjennomført vinteren 2020/2021. Det vil da bli orientert om videre prosess og åpnet for å gi innspill til planarbeidet. Berørte grunneiere, organisasjoner og myndigheter vil bli tilskrevet. Samtidig blir planleggingen allment kunngjort med annonsering.  
Områdene er kartlagt tidligere, men det er et stort behov for supplerende kartlegging. Dette gjelder særlig av grunnforhold. Allerede i høst vil det bli gjennomført grunnundersøkelser. Det vil også bli gjennomført gårdsregisteringer. Berørte grunneiere blir kontaktet direkte om dette. Det vil videre bli gjennomført innledende befaringer. Ved befaring bærer vi gule vester. Ved befaring på privat eiendom vil vi så langt mulig ta kontakt med grunneier. Sommersesongen 2021 vil det bli større befaringsaktivitet. 

Foreløpige kommentarer til planleggingen kan legges inn som merknad på nettstedet https://e6-oyer-otta-asplanviak.hub.arcgis.com/

For nærmere opplysninger, kontakt Nye Veier v/ Bjørn Åmdal, tlf  +47 950 33 506, e-post bjorn.amdal@nyeveier.no

eller rådgiver v/ Ane Fyksen, tlf  +47 959 69 008, e-post e6ofso@asplanviak.no