Plan- og miljøutvalget vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 å legge utbyggingsavtalen for Musdalssæter Høgsvea, sist revidert 11.05.2021, ut til offentlig ettersyn i 30 dager.

Grunnet ferie vil uttalelsesfristen forlenges noe, og frist for å komme med innspill er satt til 01.08.21. Ber om at innspill merkes med arkivsaksnr. 17/1844. 

Særutskrift, datert 15.06.21

Utbyggingsavtale, datert 11.05.21