Hovedregel om offentlighet  
Alle saksdokumenter kommunen sender og mottar er offentlige. Regjerings veilder til offenlighetsloven finnes her.
 
Kommunens postlister/postjournal
Kommunens inngående og utgående post registreres daglig i henhold til regler i Forskrift til offentleglova av 17.10.2008 (arkivforskriften). Inngående post i kommunens generelle sak- og arkivsystem fordeles til saksbehandlere som har ansvar for den videre oppfølging og behandling av saken.

Postlistene er offentlig, og publiseres på internett to virkedager etter at post er registrert. I de tilfeller det ikke er mulig å registrere et dokument i postlisten uten å røpe opplysninger som er undergitt lovhjemlet taushetsplikt, vil slike opplysninger være utelatt, jfr. arkivforskriften § 2-7, 3. ledd.

Unntatt offentlighet 
Enkelte dokumenter er markert med "unntatt offentlighet" (u. off.) i postjournalen. Det betyr at det er gjort en foreløpig vurdering som tilsier at dokumentet ikke er offentlig tilgjengelig. Dette betyr ikke at det er tatt en endelig avgjørelse. I enkelte tilfeller kan det likevel gis innsyn i hele eller deler av dokumentet. 

Innsyn 
Publikum kan be om innsyn i dokumenter og saker. Dersom dokumenter inneholder taushetsbelagte opplysninger, vil disse bli sladdet før vi gir innsyn i dokumentet. Du kan be om innsyn ved å kontakte oss pr. e-post, telefon, på selve postlisteskjemaet  eller ved personlig fremmøte. Kopi sendes pr. e-post eller pr. post. Kopi av dokumenter vil du som hovedregel få gratis, jfr. offentleglova § 8.

Klage over kommunens avslag om innsyn 
Dersom du får avslag på begjæring om innsyn i dokumenter kan du klage på avslaget. En slik klage sendes kommunen for forberedende behandling og oversendelse til Fylkesmannen, jfr. Offentleglova kap 4.