Saksfremlegg med vedlegg

Kommunestyret gjorde 22.06.2022 følgende vedtak:

1. Saken sendes tilbake til kommuneplanutvalget den 20.09.22 for innstilling til kommunestyremøtet den 29.09.22. 
2. Svar gitt på spørsmål i kommunestyremøtet 22.06.22 sendes alle partier sammen med svar på spørsmål som ble stilt i møtet innen 20.08.22.
3. Gjeldene Kommunedelplan Øyer Sør skal ligge til grunn for planarbeidet i administrasjonen fram til ny vedtatt kommunedelplan Øyer sør.

 

Saksfremlegget kan leses her. Vedleggene er listet opp nedenfor:

Planbestemmelser, 20.05.2022

Planbeskrivelse, 20.05.2022 (rettet kapittelfeil)

Plankart-hele, 13.05.2022

Plankart med hensynssoner, 13.05.2022

Plankart-nord, 13.05.2022

Plankart-sør, 13.05.2022

Plankart-Ensby, 13.05.2022

Tegnforklaring, 13.05.2022

KU-enkeltinnspill, 13.05.2022 (revidert)

ROS-analyse, 19.05.2022

Tematiske kart (natur, flom, skred, sikring drikkevann, kulturminner)

Strategidokument, vedtatt 23.05.2019

Kommuneplanutvalget 15.06.2021, saksnr. 6/21 (grovsiling)

Kommuneplanutvalget 15.06.2021, saksnr. 6/21 (grovsiling)-protokoll

Grovsiling – kart og Excel-ark, 03.06.2021

Sårbarhetsvurdering av bekker i Øyer sør, overvannsrapport (Se lenger ned i artikkelen)

Notat-Håndtering av overvann i Øyer kommune, 13.01.2022

 

Nærmere opplysninger fås ved å kontakte planavdelingen.

Kontaktinformasjon:

Wenche Hagestuen Dale, arealplanlegger, tlf: 908 16 358

Anita Lerfald Vedum, fagleder for planavdelingen , tlf: 920 63 575

 

Gjeldende kommunedelplan for Øyer Sør

Revidering av KDP Øyer sør - bakgrunnsdokumentasjon

Gjeldende reguleringsplan for Øyer sentrum

Områdeplan for Øyer sentrum, vedtatt 21.3.2013. Det har vært ønsket fra mange å sette seg inn i planmaterialet, derfor legges denne ut her.