Plan- og miljøutvalget
16.08.2022 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - Lågen

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 16.08.2022
SAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 16.08.2022
SAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 16.08.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
69/2022 KLAGE PÅ VEDTAK - PLANID 201301A - HAFJELL SKIANLEGG MOSETERTOPPEN - ENDRING AV BESTEMMELSER Vis (22) Vis
70/2022 KOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV MOTORFERDSELSAKER I ØYER Vis (1) Vis
71/2022 PLANID 202003 - BÅDSTØ - FØRSTEGANGS BEHANDLING Vis (8) Vis
72/2022 DISPENSASJON KDP GBNR 35/15/0/0 - GAMLEVEGEN 207 - CARPORT Vis (1) Vis
73/2022 BEHANDLING AV DISPENSASJON FRA KP - FRADELING OM OMDISPONERING AV GARDSTUN 92/3 OG SETERTUN GBNR 155/1/286 Vis (2) Vis
74/2022 GBNR. 137/9 - BEHANDL. AV DISPENSASJON FRADELING AV NY GRUNNEIENDOM TIL FRITID OG NY GRUNNEIENDOM TIL BOLIG Vis (1) Vis
75/2022 BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON - GBNR - 72/1 - KOMMUNALT LEDNINGSNETT Vis (3) Vis
76/2022 DISPENSASJON - HAFJELLTOPPEN FJELLGREND - TAKTEKKING - GBNR 12/134/0/0 - FRITIDSBOLIG MED GARASJE OG ANNEKS Vis
77/2022 DISPENSASJON FRA BYGGEFORBUD- UTBYGGING AV BÅDSTØ HAVN OG TILRETTELEGGING AV BADEPLASS OG FISKEPLASS Vis (3) Vis
78/2022 DISPENSASJON GESIMSHØYDE - GBNR 19/40/0/0 - SØRLIA - BLOKKBEBYGGELSE MED PARKERINGSANLEGG Vis (2) Vis
79/2022 DISPENSASJON - GBNR 155/131/0/0 - TAKFORM OG TAKTEKKING Vis (9) Vis
80/2022 G/BNR 92/3 - BEHANDLING ETTER JORDLOV § 12 - SØKNAD OM FRADELING AV AREAL Vis (1) Vis
81/2022 DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK - GRUNNUNDERSØKELSER IFM. PLANLAGTE ARBEIDER VED DAMMENE DJUPEN OG GOPPOLLEN Vis (2) Vis
82/2022 DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - TILTAK I SKILØYPER VED MOSETERTOPPEN Vis (2) Vis
83/2022 REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 16.08.2022 Vis (12) Vis