Plan- og miljøutvalget
19.04.2022 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - Lågen

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 19.04.2022
SAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 19.04.2022
SAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 19.04.2022
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 19.04.2022
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 19.04.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
29/2022 DISPENSASJON - GBNR 16/80 - HAFJELL FJELLANDSBY - GESIMSHØYDE Vis (5) Vis
30/2022 PLANID 201504A - MOSETERTOPPEN SENTRUM - UTBYGGINGSAVTALE - OFFENTLIG ETTERSYN Vis (3) Vis Vis (4)
31/2022 GBNR 18/111 - DISPENSASJON FRA REGPL. 153B - DELING AV REGULERTE TOMTER Vis (6) Vis
32/2022 GBNR 80/2 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - 67 DAA SOM TILLEGGSAREAL Vis (1) Vis
33/2022 GBNR 80/77 - GBNR 80/78 - GBNR 80/79 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - TRE SKOG-/UTMARKSTEIGER Vis (1) Vis
34/2022 GBNR 16/1 - MOSETER - BEHANDLING ETTER JORDLOVEN § 12 - FRADELING AV TEIG PÅ 12,8 DAA Vis (2) Vis Vis (1)
35/2022 PLANID 201301A - HAFJELL SKIANLEGG MOSETERTOPPEN - ENDRING AV BESTEMMELSER Vis (5) Vis
36/2022 GBNR 17/2 - BEHANDLING AV DISPENSASJONSSØKNAD - BYGGETILTAK I LNF OG BYGGEGRENSE MOT VASSDRAG Vis (3) Vis
37/2022 REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 19.04.2022 Vis (12) Vis
38/2022 DISPENSASJON - BOLIGBRAKKER - GBNR 74/18 Vis (7) Vis Vis (1)
39/2022 DISPENSASJON - GBNR 16/378/0/0 - 118 MOSETERTOPPEN - FELLES ADKOMST TIL BF5 OG BFK1- UNNTAK FRA KRAV OM DETALJREGULERING Vis (3) Vis