Plan- og miljøutvalget behandlet i møte 15.06.2021 sak 71/21. Det ble vedtatt å sende planforslag for Storsteinslia ut på høring og offentlig ettersyn. Saksfremstilling viser hvilket vedtak som ble fattet. For å imøtekomme plan- og miljøutvalgets vedtak om å ta ut arealer som er brattere enn 1:3, har regulant fremstilt et plankart med bestemmelsesområder merket # 1-4, hvorav # 1-3 er de tuntomtene som plan- og miljøutvalget vedtok å ta ut av plankartet. #4 er tuntomten som skal reguleres med byggegrense før sluttbehandling.

I planbestemmelsene foreslår regulant at det inntas bestemmelse om at det i bestemmelsesområde # 1-4 ikke tillates å plassere bygninger i terreng brattere enn 1:3.

Fra områdeplanen står det: «Deler av områdene ligger i relativt bratt terreng, og det vil for disse arealene bli stilt spesielle krav i forbindelse med detaljreguleringen av områdene. Her vil det bli stilt krav til særlig utforming av veger, bebyggelse og øvrige kvaliteter innen områdeavgrensingen. For de arealene som er brattest, vil det også bli aktuelt å ta ut areal som er regulert til utbyggingsformål. Dette gjelder særlig areal som ligger i terreng som er brattere enn 1:3.» 

Kommunedirektøren finner å utfylle forslag fra regulant for å sikre at det overordnede grepet i områdeplanen videreføres. Bestemmelsen er innsatt som nytt pkt 7: # 1-4 omfatter F20, 24, 25, 27 og 34. Innenfor disse områdene kan det ikke plasseres bygninger i terreng brattere enn 1:3 med utgangspunkt i opprinnelig terreng. Det må fremgå av illustrasjon/snitt som viser terrenginngrep, bebyggelse og adkomstforhold i forhold til opprinnelig terreng.

Med dette legges reguleringsplanen ut på høring/offentlig ettersyn. Merknader sendes til postmottak@ oyer.kommune.no eller pr. brev til Øyer kommune, Postboks 4, 2637 Øyer. Frist for innspill er satt til 15.09.21 og merknader bes merket med arkivsaksnr. 20/4361. Forslag til plankart kan sees i kommunens kartinnsyn. Øvrige dokumenter kan leses her:

 
Øvrige vedlegg: