Øyer kommune har tverrfaglig demensteam som ledes av demenskoordinator. Ved mistanke om eller spørsmål rundt demenssykdom kan fastlege eller demensteam kontaktes.

Demenskoordinator Brit Haaland:
Pleie- og omsorgstjenesten har hjemmesykepleie, hjemmehjelp, avlastningstilbud, korttids- og langtidsopphold i institusjon og døgnbemannet omsorgsbolig. Sykehjemmet har skjermet enhet for personer med demens.
Pleie- og omsorgstjenesten har dagtilbud tilbud til personer med demenssykdom som kan trives i stor gruppe. Det finnes også tilbud for de som må ha mindre gruppe og mer oppfølging av personale.
Andre aktuelle tilbud kan være matombringing og støttekontakt.
 
"Pårørende skole" arrangeres årlig i Gausdal, Lillehammer eller Øyer.
  • Søknadsskjema for tjenester fra pleie- og omsorgstjenesten finner her. 
  • Plan for demensomsorg i Øyer kommune finner du her
  • Henvisning til informasjon om demens og andre hjelpetiltak fra Helsedirektoratet finner du her:
  • Nasjonalforeningen Øyer demensforening finner du her.
  • Direktelink til Nasjonalforeningens sider om demens finner du her.