Dreneringstilskudd

Det gis tilskudd til drenering av tidligere drenert jordbruksjord eller planert areal som ikke tidligere er drenert. For systematisk grøfting, profilering og omgraving er tilskuddet kr 2.000 pr daa. For annen usystematisk grøfting gis det kr 30 pr. løpemeter grøft. Det kan ikke gis mer enn kr 2.000 pr. daa berørt areal. Tilskudd under kr 3.000 utbetales ikke. 

Det gis 3 års arbeidsfrist fra vedtakstidspunkt. Anmodning om utbetaling skal være skriftlig og skal vedlegges kopi av fakturaer for innkjøpte tjenester og materiell. Bilder kan også medfølge dokumentasjon for utbetaling. Kommunen kan foreta befaring for å kontrollere at tiltaket er utført iht. godkjent plan.

Søknader om tilskudd der arbeidet allerede er oppstartet eller ferdigstilt, blir avvist, da det ikke er anledning til å gi tilskudd uten at forholdet til kulturminner, natur- og miljøverdier er forhåndsvurdert.

Hvordan søke dreneringstilskudd?

Søknad om tilskudd til drenering sendes kommunen på søknadsskjema som finnes her. Med søknaden skal følge en grøfteplan (teknisk arbeidsbeskrivelse), kart i hensiktsmessig målestokk som viser grøfter, utløp, kummer m.m. Ta kontakt med landbrukskontoret ved behov for hjelp med utfylling av søknaden.