Øyer kommune gir fritak for eiendomsskatt for eiendommer som faller inn under bestemmelsene i Eiendomsskatteloven § 7 a,b og c.

§ 7.Kommunestyret kan fritaka desse eigedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt:

a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.

b) Bygning som har historisk verde.

c) Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan gjelda i opptil 20 år frå den tida bygningen vart ferdig. Formannskapet eller det utvalet som er nemnt i kommuneloven § 10, kan få fullmakt til å avgjera einskildsaker om skattefritak.

 

For 2022:

§7a: videreføres fritakslister fra 2021.

•§7b:  gis det fritak for freda bygninger.

• §7c: 10 års fritak for nye boliger.

 

Fritak etter § 5 og § 7 vil normalt være registrert på eiendommen og dokumentert på eiendomsskatteseddelen. Dersom man mener eiendommen skulle hatt fritak etter § 5 og ikke har fått det, må man klage på utskrivingsvedtaket. For § 7 a kan man søke om fritak, fristen for 2022 er 11.april. Fritak etter § 7 innvilges kun for ett år av gangen.