Institusjonstjenesten er delt inn i enheter etter pasientenes funksjonsnivå. Målet er at pasienter og pårørende skal føle seg trygge og bli tatt vare på. Primærsykepleie er innført. Serviceerklæring finner du under i boksen til høyre.

Disse enhetene består av rehabiliteringsenhet og pleie- og omsorgsenheter.

Sjukeheimstilbudet er lovregulert og omfatter:

 • Nødvendig hjelp til personlig hygiene.
 • Måltider.
 • Medisiner/ medisinsk forbruksmateriell.
 • Legetilsyn.
 • Tannhelsetjeneste.
 • Fotpleie.
 • Ergo- og fysioterapi.
 • Sosiale aktiviteter.

KORTTIDSPLASS INSTITUSJON

Kortidsplass institusjon her følgende varianter:

 • VANLIG KORTTIDSOPPHOLD
   
 • REHABILITERINGSPLASS INSTIUTSJON er  for opptrening av f.eks etter skade / sykdom / sykehusinnleggelse / avlastning og pleie- og omsorg ved livets slutt. Avdelingens arbeidsform er å legge tilrette for pasientenes egeninnsats og motivere til aktivitet under oppholdet.
   
 • AVLASTNING INSTITUSJON er
   
 • INTERMEDIÆR PLASS tilbyr vi ved Lillehammer helsehus.

LANGTIDSPLASS INSTITUSJON

LANGTIDSPLASS I INSTITUSJON er et behandlings- og botilbud ved Øyer helsehus, med heldøgns pleie- og omsorg. Det legges vekt på individuell tilrettelegging i forhold til:

 • Personlig hygiene
 • Tilrettelegging av måltider
 • Hjelp til å stå opp og legge seg
 • Toalettbesøk
 • Sårbehandling
 • Forbygge komplikasjoner
 • Smertebehandling
 • Observasjon av sykdomsutvikling
 • Oppfølging og observasjon av medikamentell behandling
 • Tilsynslege.

HVEM KAN SØKE TJENESTEN?

Øyer kommune har felles tildeling for alle helse- og omsorgstjenester på institusjon og i hjemmet. Alle kan søke, og Tildeling vil vurdere enhver søknad som komme inn basert på følgende tjenestebeskrivelser og tildelingskriterier for hele- og omsorgstjenester, se lenken nedenfor.
Avlastning i institusjon (punkt 18, s. 43-44)
Avlastning i kommunal bolig eller i privat hjem (punkt 19, s. 45)
Korttidsopphold i institusjon (punkt 20, s. 46-47)
Langtidsopphold i institusjon (punkt 21, s. 48-49).
- Langtidsplass ved somatisk avdeling
- Langtidsplass ved skjermet avdeling
- Langtidsplass i bokollektiv
 

HVORDAN FÅ TJENESTEN?

Øyer kommune har felles søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester. Gjennom å fylle ut skjemaet og beskrive behovet, vil Tildeling i Øyer kommune vurdere og kartlegge hvilke tjenester som tildeles basert på brukerens behov, se søknadsskjema nedenfor.
«Søknadsskjema»
Når søknaden er sendt inn, vil avsenderen motta et brev om at søknaden er mottatt og informasjon om videre saksgang

PRIS

PRIS
Priser er basert på kommunens gjelder budsjett og økonomiplan til enhver tid.
- Pris på Langtidsplass beregnes ut fra hver enkelt inntekt. (Rundskriv I-47/98, vederlag for opphold i institusjon m.v.) Gjelder ikke formue.
- Pris for korttidsopphold per 01.01.2023 er 185,- per døgn.
- Pris for avlastningsopphold er gratis.
 

SAKSBEHANDLING / KLAGEADGANG.

Det fattes vedtak i tiltaksmøte i kommunen. Dersom du ønsker å klage på vedtaket er klagefristen 3 uker fra vedtaket er mottatt.
Klagen sendes til Pleie- og Omsorgstjenesten. På en eventuell anke er klageinstansen er Fylkesmannen.