Hva er et ungdomsråd?
Ungdomsrådet skal være ungdommenes talerør overfor politikere og beslutningstakere, og skal ha en rådgivende rolle for kommunen og fylkeskommunen  slik at de har et bedre grunnlag for sine avgjørelser. 

Rådet skal representere ungdoms interesser i kommunen og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom. Rådet har rett til å komme med sitt syn på en sak, det er ikke en plikt.  Det er opp til rådet å vurdere om det skal gi en uttalelse. Rådet kan dermed avgjøre hvilke saker de velger å komme med innspill til. Ungdomsrådet kan også ta opp egne saker.

Medlemmer i rådet blir valgt for inntil to år om gangen.

 

Saksgang

Leder og sekretær blir informert når saksliste til kommunestyret, formannskapet og planutvalg er lagt ut. Ungdomsrådet må varsle sine spørsmål og saker på forhånd til styrene/utvalgene. Ungdomsrådet kan innvilges talerett i styrene/utvalgene i de saker som angår dem. Ungdomsrådet kan på eget initiativ ta opp saker rådet mener er viktige for ungdomnmene i Øyer. Mer informasjon om Ungdomsrådet finner du i Politisk reglementshefte for Øyer kommune.

Her finner du en oversikt over Ungdomsrådets medlemmer.

Møtekalender/politiske møter finner du referater fra Ungdomsrådet.  

 

Hvilke saker skal rådet jobbe med?

Ungdomsrådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom i kommunen eller fylket. Det kan være mange ulike saker, for eksempel:

  • kultur- og fritidstilbud
  • skolesaker
  • helsetilbud
  • samferdsel og kollektivtilbud
  • miljøsaker
  • kommunens årsbudsjett og økonomiplan
  • arealplanlegging
  • kommuneplaner

Kommunestyret og fylkestinget skal sikre at ungdomsrådet høres så tidlig i prosessen at de har mulighet til å påvirke avgjørelsene som skal tas. Uttalelsene fra rådet skal følge saksdokumentene til det kommunale og fylkeskommunale organet som avgjør saken endelig.

 

Hvorfor medvirkning?

Siden ungdom under 18 år ikke har stemmerett eller selv kan stille til valg, har de få muligheter til å si sin mening og påvirke politiske avgjørelser. Det er bare ungdom selv som vet hva ungdom mener om ulike saker. Det er derfor viktig at ungdom ikke blir representert gjennom andre, men snakker for seg selv. Derfor har vi ungdomsråd.