Nedgravde oljetanker representerer alltid en fare for forurensning fordi det kan oppstå lekkasjer. For å hindre forurensning stilles det en del krav gjennom forurensningsforskriften.

Hvis du ønsker å fjerne en nedgravd tank på din eiendom, finnes det støtteordninger for fjerning av oljetanker via Enova. Myndighetene har vedtatt et forbud mot bruk av fyringsolje og parafin i oppvarming av boliger fra 1. januar 2020. 

Under følger informasjon om hva du plikter deg til å melde fra til kommunen om når du eier en oljetank. 

Hva er meldepliktig? 
Eier av en nedgravd tank (grunneier) er ansvarlig for å melde inn informasjon om tanken til kommunen, uavhengig av om tanken er i bruk eller ikke. Det er eiers ansvar å sørge for at en nedgravd tank til en hver tid er i betryggende stand. Kommunen skal derfor også ha skriftlig dokumentasjon ved gjennomført tilstandskontroll. Denne meldingen sender du via skjema "Melding om sanering av oljetank"

Blir en nedgravd oljetank tatt ut av bruk, skal den ansvarlige gi melding om dette til kommunen. Tanker som ikke blir tømt innebærer risiko for forurensning. Det skal derfor leveres dokumentasjon på at tank er tømt og rengjort av godkjent firma, tankens tilstand, samt levert til godkjent mottak (hvis tanken graves opp). 

Tanker som midlertidig tas ut av bruk og/eller skal gjenbrukes til andre formål skal også meldes inn til kommunen. Kommunen skal ha dokumentasjon på at tanken er tømt og at den er sikret slik at utilsiktet påfylling ikke kan forekomme. 

For nedgravde tanker som tas ut av bruk, men som ikke er mulig å grave opp, skal det søkes til kommunen om å la tanken ligge. Sammen med søknad må det legges ved kart som viser beliggenhet av tank og bilde som viser hvorfor tanken ikke kan fjernes. 

Varslingsplikt
Ved mistanke om lekkasje fra oljetank skal Øyer kommune varsles umiddelbart.