Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 varsles med dette at Nye Veier har igangsatt arbeid med detaljregulering for E6 mellom Rustberg og kommunegrensa i Øyer kommune. Forslag til planprogram sendes på høring og offentlig ettersyn samtidig med varsel om planoppstart.

Nye Veier ber om innspill til både planoppstart og til forslag til planprogram for E6 Øyer - Frya.

Øyer kommune er planmyndighet og planen utarbeides i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-3. Nye Veier er tiltakshaver med Asplan Viak og Aas-Jakobsen som fagkyndige.

Formålet med planarbeidet i Øyer kommune er å detaljregulere ny tofelts vei for E6 med tilhørende anlegg mellom Rustberg og kommunegrensa. Det foreligger ikke vedtatte planer for E6 i området nord for Øyertunnelen og Holmenkrysset. Planprogrammet legger til rette for utvikling av ny E6 i dagens korridor. I planarbeidet benyttes eksisterende kunnskapsgrunnlag, samt at dette suppleres med nødvendig feltarbeid for at kunnskapsgrunnlaget skal være tilstrekkelig.

Forslag til planprogram med beskrivelse av tiltak og opplegg for medvirkning finner du på medvirkningsportalen til prosjektet:

https://www.e6gudbrandsdalen.no/

Der kan du også inngi merknad/innspill.

Høringsfrist: 13.1.2022