Om skolen

Skolen har pr. 1.september 2021 180 elever. Det pedagogiske personalet er fordelt i tre team, ett for hvert årskull. Vi har en gjennomarbeidet trinnorganisering, men vi er også bevisste på å skape fellesskap for hele skolen både for elever og personalet.

Øyer kommune er en FYSAK-kommune. Både voksne og barn skal bevege seg mer og bli sunnere og sprekere. Som et ledd i dette arbeidet, har Øyer ungdomsskole fått en god avtale med Hafjell om gratis bruk av bakken vinterstid. Hvert kull får være flere halve dager i Hafjell før påske. Alle som ikke har utstyr, får låne dette fritt.

Kontakt oss

Kontaktlærer:

8A  Kaja Andresen

 

 

Rektor Anne Berit Nomerstad 61 10 19 16
Inspektør Ann-Kristin Larsen 61 10 19 16
Sekretær Tone Bryhn 61 10 19 16

 

Trinninformasjon

CVOQKfmCADA 70TKHQCACiCgAwBQAQR 0AAAqgIAOAEAFENABAKgAAjoAABXwD MzOfReAdg 0AAAAAElFTkSuQmCC

Satsningsområder

Samarbeid, selvstendighet, medvirkning, engasjement, ansvarlighet og respekt er sentrale verdier i Øyer ungdomsskoles pedagogiske plattform. Vi legger vekt på

- et aktivt lærings- og kunnskapssyn
- at elevene utvikler handlingskompetanse for nåtid og framtid
- at skolens organisering er fleksibel og tilpasset læreplanens behov
- at kontinuerlig vurderingsarbeid og refleksjon ligger til grunn for læringen

Øyer ungdomsskole har gjennom flere år arbeidet bevisst med pedagogisk utviklingsarbeid og lagt et solid grunnlag for sine prioriteringer og kvaliteter. Vi har lagt mye vekt på å sette eleven i sentrum, ta han/henne på alvor og lage en skolehverdag som både er spennende, trygg og tilpasset den enkelte elev sitt behov. Vi har jobbet bevisst både med læringsutbytte, innhold og organisering.

 

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et tilbud til elever og deres foreldre. Formålet med skolehelsetjenesten er å forebygge sykdom og skade, i tillegg til å fremme elevens helse både psykisk, fysisk og sosialt. Helsesykepleieren tilbyr enkeltsamtaler, oppfølging, undervisning, deltar i tverrfaglige team på skolen og vaksinering av elevene våre. Vi har taushetsplikt, og tilbudet er gratis for alle.
Er du nytilflyttet vil du bli kontaktet av oss. 
 
Skolehelsetjenesten på Øyer ungdomsskole. 
Skolehelsetjenesten skal arbeide for god helse blant barn og ungdom gjennom;
 Samtaler, råd og veiledning til elever, foreldre og lærere
 Helseopplysning
 Helseundersøkelser
 Vaksinasjon
 
Selvfølelse, mestring og ansvar står sentralt i skolehelsetjenesten og 
 vi ønsker å fokusere på elevens sterke sider.
 
• God selvfølelse ligger til grunn for gode levevaner - og god helse. 
• Skolehelsetjenesten har som intensjon å være ressursorientert ved å veilede elever til å mestre og ta ansvar for egen helse.
• Skolehelsetjenesten skal arbeide for gode læringsvilkår gjennom et fysisk, psykisk og sosialt godt tilrettelagt miljø på skolen og hjemme.

 

•På noen klassetrinn har helsesøster samtaler med elever enkeltvis eller i klasse. Tema kan være: å ta vare på egen og andres helse, egenverd, sjølbilde, trivsel, vennskap, mobbing,   pubertet, kost, søvn, hygiene, rusmidler m.m.
 
Dersom elevene har plager eller helseproblem som krever undersøkelse, behandling eller oppfølging kan vi i samråd med elev og foreldre henvise til fastlege, fysioterapeut, familieteam, PP-tjeneste, BUP eller andre.
 
Elever, foreldre og lærere er velkommen til samarbeid om elevers trivsel og helse.
 
Fast program for skoleåret 2022-2023: 
 
• 8.klasse: samtale mellom elev og helsesøster, der hensikten er å bli kjent med hverandre, at hver elev blir trygg nok til å søke råd og hjelp, og at helsesøster kan bli kjent med hver elev for å kunne følge opp ting som eleven har vært hos helsesøster eller lege med tidligere, eller nye ting som eleven trenger hjelp og støtte til. Etter nasjonale faglige anbefalinger skal elevene veies, måles og det tas synstest.
• 9.klasse: helsesøster og psykiatrisk sykepleier Eli Stalenget er i klassen og markerer verdensdagen for psykisk helse gjennom å snakke om psykisk helse.
• 10.klasse: vaksinering mot difteri, stivkrampe, kikhoste, polio
Undervisning i temaet «Ungdom og seksuell helse».
 
Utenom det faste programmet er det individuell oppfølging etter behov på alle klassetrinn. 
 
Stine Røssum Iversen er å treffe på skolen mandag, torsdag og fredag mellom kl 0830-1330. Mob: 48 28 37 33