Skolen har pr. 1.september 2021 175 elever. Det pedagogiske personalet er fordelt i tre team, ett for hvert årskull. Vi har en gjennomarbeidet trinnorganisering, men vi er også bevisste på å skape fellesskap for hele skolen både for elever og personalet.

Øyer kommune er en FYSAK -kommune. Både voksne og barn skal bevege seg mer og bli sunnere og sprekere. Som et ledd i dette arbeidet, har Øyer ungdomsskole fått en god avtale med Hafjell om gratis bruk av bakken vinterstid. Hvert kull får være flere halve dager i Hafjell før påske. Alle som ikke har utstyr, får låne dette fritt.

Administrasjon

Rektor Stein Erik Uhlen 61 10 19 16
Inspektør Ann-Kristin Larsen 61 10 19 16
Sekretær Tone Bryhn 61 10 19 16

 

Trinninformasjon

Trinn Trinnledere
10.trinn
 Torgeir Fiskvik Åsbø
9.trinn Terje Steinslien
8.trinn Christopher Cuthbert

Satsningsområder

Samarbeid, selvstendighet, medvirkning, engasjement, ansvarlighet og respekt er sentrale verdier i Øyer ungdomsskoles pedagogiske plattform. Vi legger vekt på

- et aktivt lærings- og kunnskapssyn
- at elevene utvikler handlingskompetanse for nåtid og framtid
- at skolens organisering er fleksibel og tilpasset læreplanens behov
- at kontinuerlig vurderingsarbeid og refleksjon ligger til grunn for læringen

Øyer ungdomsskole har gjennom flere år arbeidet bevisst med pedagogisk utviklingsarbeid og lagt et solid grunnlag for sine prioriteringer og kvaliteter. Vi har lagt mye vekt på å sette eleven i sentrum, ta han/henne på alvor og lage en skolehverdag som både er spennende, trygg og tilpasset den enkelte elev sitt behov. Vi har jobbet bevisst både med læringsutbytte, innhold og organisering.