Skjøte

Ved kjøp og salg, gave, forskudd på arv, overdragelser mellom ektefeller og samboere, og ved skilsmisse eller samlivsbrudd, kan du tinglyse eierskiftet ved å fylle ut et skjøte.

Skjøte er det dokumentet som brukes for å overføre fast eiendom til en ny eier. Det heter da at eieren får grunnbokshjemmel til eiendommen. Når et skjøte tinglyses får den nye eieren rettsvern for sin eiendomsrett. Det innebærer at eiendomsretten er beskyttet mot konkurrerende rettserverv, for eksempel hvis en annen person også hevder å være eier av den samme eiendommen, forutsatt at hjemmelshaveren er i god tro. Dette er regulert i tinglysingsloven. Skjøtet skal sendes inn til Statens kartverk, Tinglysingen. Hjelp til utfylling av skjøte kan leses på : https://www.kartverket.no/eiendom/tinglyse-eierskifte/skjote/

Hjemmelserklæring ved arv /skifte.

Når en person dør bør man overføre den avdødes eiendom til arvingene eller til en ektefelle eller samboer i uskiftet bo. Ved privat skifte skal det fylles ut en hjemmelserklæring.

Når en person dør vil arvingene i de fleste tilfeller gjennomføre skifteoppgjøret selv, eventuelt ved hjelp av en testamentfullbyrder eller annen medhjelper. Dette kalles privat skifte. Tingretten vil da utstede en skifteattest, som brukes ved tinglysing av eierskifte sammen med skjemaet Hjemmelserklæ¦ring ved arv, skifte, uskifte.

En hjemmelserklæring tinglyses hos Statens kartverk. Ønsker du mer informasjon og hjelp til utfylling av skjemaet kan du finne dette på : https://www.kartverket.no/eiendom/tinglyse-eierskifte/arv-skifte-og-uskifte/

Konsesjonsfrihet.

Kommunen er konsesjonsmyndighet for de fleste eiendomsoverdragelser etter konsesjonsloven Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom av 28. november 2003 nr. 98 
 
 
Ved tinglysing av hjemmelsoverdragelser kos kartverket må konsesjonsforholdet bekreftes enten ved vedtak om konsesjon, egenerklæring om konsesjonsfrihet, eller ved at kommunen bekrefter at egenerklæring om konsesjonsfrihet ikke er nødvendig. 

Konsesjon

For landbrukseiendommer over 100 dekar (daa) totalt eller som har mer enn 35 daa fulldyrka eller overflatedyrka jord må det søkes konsesjon.  
 

Egenerklæring om konsesjonsfrihet

De aller fleste eiendommene er konsesjonsfrie. Det betyr at det ikke er nødvendig å søke konsesjon, men eiendommens konsesjonsfrihet må bekreftes. Dette gjøres ved at kjøper fyller ut egenerklæring om konsesjonsfrihet og sender denne til kommunen. Veileder til utfylling.
 
Kommunen bekrefter at opplysninger gitt i skjemaet er korrekte ut i fra aktuell eiendom. På grunn av elektronisk tinglysning skal kommunen bekrefte konsesjonsforhold i eiendomsregisteret matrikkelen. Så fort kommunen har registrert bekreftelsen i matrikkelen, kan partene sende inn skjøte/hjemmelsdokumentet  til Kartverket, tinglysingen.
 
Følgende eiendommer kan erverves konsesjonsfritt, men trenger egenerklæring om konsesjonsfrihet:
- Ubebygde enkelttomter for bolig eller fritidshus, dersom tomta ikke er større enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. (de fleste tomter innen regulert område i område Øyer sør).
- Andre ubebygde arealer som i reguleringsplan er regulert til annet enn landbruks-, natur- og friluftsformål (LNFR), eller som i kommuneplanens arealdel er lagt ut til bebyggelse og anlegg.
- Bebygd eiendom under arealgrensene (100 dekar totalt/35 dekar dyrka mark.)
- Når erververen er eierens ektefelle, eller i slekt med eieren eller eierens ektefelle i rett oppstigende eller nedstigende linje
- Erverver er odelsberettiget til eiendommen
 
I Øyer kommune er konsesjonsfriheten satt ut av kraft ved lokal forskrift, for noen type eiendommer i området for kommunedelplan Øyer sør. Det gjelder: 
- Bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig
- Eiendom med bebyggelse som enda ikke er tatt i bruk som helårsbolig, eller med bebyggelse under oppføring i områder som i reguleringsplanen er regulert til boligformål.
Det betyr at i hele dette området må skjemaet egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut for alle overdragelser.
 

Egenerklæring om konsesjonsfrihet ikke nødvendig 

I noen tilfeller er egenerklæring ikke nødvendig, dette gjelder eiendommer utenfor området i kommunedelplan sør, og noen praktiske eksempler er:
- Erverv av bebygd eiendom der tomta ikke overstiger 2 daa.
- Eierseksjonsandel, aksjeleilighet, obligasjonsleilighet, andel i borettslag bl.a.
- Mindre arealer som grenser til, og skal legges til en allerede eksisterende bebygd eller ubebygd tomt, når samtykke til fradeling av arealet er gitt til dette formål etter plan- og bygningsloven (evt. jordloven).
 
For hjemmelsoverføring av disse eiendommene, må kjøper be om en bekreftelse fra kommunen om at egenerklæring om konsesjonsfrihet ikke er nødvendig.  Kommunen lager da en skriftlig bekreftelse om at slik egenerklæring ikke er nødvendig (for tilfellene der egenerklæring ikke er nødvendig iht. forskriften).  Dette dokumentet sender kommunen til kjøper, som må vedlegge dette dokumentet til kartverket/tinglysingen når skjøtet /dokumentet for hjemmelsoverdragelse sendes dit.
 
 

Heftelser på eiendommen.

En tinglyst heftelse er en rettighet på en eiendom som begrenser eiers bruk av eiendommen.
For å få en oversikt over hvilke heftelser som er tinglyst på din eiendom finner du disse i grunnboka.  Grunnboka er et offentlig register over tinglyste rettigheter( servitutter ) og heftelser i fast eiendom og borettslagsandeler.
 
Se heftelsene på eiendommen:
Ønsker du å se en oversikt over heftelsene på eiendommen kan du gå på Se eiendom. Her kan du se hvem som er tinglyst som eier, og hvilke heftelser som er tinglyst på en eiendom. Du kan også bestille grunnboksutskrift og kopi av et tinglyst dokument. Informasjon om dette finner du på Statens kartverk sine hjemmesider: https://kartverket.no/eiendom/eiendomsinformasjon/hva-er-tinglyst/
 
Slette heftelser:
Det er mulig å sende en søknad til Kartverket om å få slettet tinglyste heftelser. Informasjon om hva og hvordan dette kan gjennomføres finner du på Statens kartverk sine sider om sletting av heftelse.  https://www.kartverket.no/eiendom/Slette-tinglyste-dokumenter-fra-grunnboken/